گاهی وقت ها بیشتر  از اینکه

با کسی زندگی کنیم

با خیالش زندگی کرده ایم

با خیالش قدم زده ایم

خواب و بیداری هایمان را با خیالش گذرانده ایم

و با خیالش پیر شده ایم؛

سخت ترین قسمتِ زندگی همین است، که سهمت از یک نفر

فقط خیال و جایِ خالی اش باشد ...