زمين

در دفتر خاطراتش

نام روزهايي كه

حالش خوب بود را

بهار گذاشت

و زيرش

با قلمي سبز نوشت

"آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار"