🌘 این عکس در مرز بین چین و تبت، در ارتفاع ۵۵۰۰ متری هنگام طلوع ماه گرفته شده

🔹 این صحنه‌ها ۱۵۰ سال یکبار تکرار میشود
🔹 در عمرتان ماه را به این زیبایی ندیده‌اید Sparkles نزدیک‌ترین فاصله ماه به زمین