به ياد داشته باشيد كه

خوشبختي انسان به مقام يا دارايي

او بستگي ندارد،

خوشبختي، تنها به انديشه او بستگي دارد.