به خودت بیا

لیاقتِ تو بیشتر از این هاست که توقف کنی و خودت را برای افرادِ حقیری که تو را بی‌بهانه قضاوت می کنند توضیح دهی

اینها اگر قرار بود بفهمند که قضاوت نمی کردند

هیچ کس به اندازهٔ خودت به مسائل و دغدغه هایت اِشراف ندارد

این تو هستی که باید درست را از نادرست تشخیص بدهی و گام برداری

منطق هم همین را میگوید؛

این که در زندگیِ هرکسی ، تصمیم گیرنده و قاضی ، خودش است و خدایش، "نه مردم"

قضاوتت که کردند ، خودت را به نشنیدن بزن

و با بیخیالیِ تمام ، راهت را ادامه بده ،

کاری که تمامِ انسانهایِ موفقِ تاریخ کرده اند