حذف کردن برخی آدم‌ها از زندگیتان، جا را برای آمدن آدم های بهتر باز می کند!