آدم‌ها با دلایلِ خاصِ خودشان به زندگیِ‌ ما وارد می‌شوند و با دلایلِ خاصِ خودشان از زندگیِ ما می‌روند

نه از آمدن‌‌ها زیاد خوشحال باش‌ ،

نه از رفتن‌‌ها زیاد غمگین

تا هستند دوستشان داشته باش

به هردلیلی‌ که آمده‌اند ، به هردلیلی‌ که هستند ، بودنشان را دوست داشته باش

بی‌هیچ دلیلی‌

شادمانی‌‌هایِ بی‌سبب ، همین دوست داشتن‌‌هایِ بی‌چون و چراست