مهربان باش، اما

از آدمهای پرتوقع فاصله بگیر

مقیاست رابه هم می‌زنند وحرمت مهرت را می شکنند

آنها حافظه ضعیفی دارند خوبی‌ها را زود فراموش می‌کنند