ای عجب خوب دو دیوانه بهم ساخته اند؛

زلف آشفته ی تو،

با دل سودایی ما ❤️