تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود..

بعضی از آدم ها انقدر خوب هستن که نباید بهشون نزدیک شد.

باید اون ها رو از دور دید، از دور سلام کرد، از دور لبخند زد، از دور دوست داشت...

شاید این هم یک جور داشتن باشه،

آخه زندگی متخصص اینه که آدم های خوب رو ازت بگیره!