بیا تا برایت بگویم
که وقتی نیستی
چقدر تلخ و ناگوارم