سلام
به نام خدای همین نزدیکی ها
و ارزوهای همون دورها