امروز میلاد کریم کریمان! همان مردی که تمام زندگی خود را نه یک بار، چند بار به فقرا بخشید. تا بخشندگی را به ما بیاموزد؛ گذشت... امروز نبودم تا پست بگذارم.
اما بی شک نور بخشندگی او عالمتاب است . و زمان و مکان نمیشناسد. قطعا امروز هم در جمع مجازی و البته دوستانه ما پرتوهایی از کرامت و بخشش او تابیده!