یه عده به عکس سمت راستی میگن گوجه سبز ولی به عکس سمت چپ و خشک شده همون میوه میگن آلوچه خشک ؟🤔

پس باید پذیرفت و ایمان اورد به اسم الوچه