اگر فقط جای خالی دیگران بود، غصه‌ای نداشتم. آدم هرجور که بتواند، با جای خالی دیگران کنار می‌آید؛ اما جای خود من خالی است و این جای خالی دیگر شوخی‌بردار نیست.‌‌