و قسم به آلوچه
هنگامیکه به او گفتند تو گوجه سبزی
و او پاسخ داد من آلوچه ام و هرگز گوجه سبز نبوده‌ام
‌‌ ☺️