ما حتی به دنبال خوشی هم نیستیم
تنها می خواهیم قدری کمتر رنج ببریم