باز فصل آلوچه شده و مشکل اساسی ما با دوستان غیرشمالی سر اسمش

تفاوت گوجه سبز و آلوچه با رسم شکل😄