باز تو رشت روغن سرخ کردنی پیدا نمیشه emoji
این چه وضعیه