گفتی زن زاده شدن گناه است در این سرزمین!

گناه بودنت را دوست داشتم...