در خلأ دنیای بی‌‌ جاذبه از نبودنت
عجیب معلقم می‌ چرخم و می‌‌ چرخم و می‌ چرخم