زنده بودن نصف زندگیست
اما...
امید داشتن همه زندگیست!
هر لحظه ی زندگیتون پر از امید ...