•🍃
اردیبهشت حال و هوای عجیبی داره
انگار خدا برای آدم‌ها
یک فنجون "عشق" دم کرده
انگار خیابونا آغوش باز کردن
تا غم‌ عابرها رو توی خودشون حل کنن …