شکرگزاری قوی ترین داروی ضد افسردگی
است.
حیف که یادمان رفته بسیاری از آنچه
که امروز داریم ، همان دعاهایی بود که فکر
میکردیم خدا آنهارا نمیشنود....