امروز هر چقدر بخندى و هر چقدر عاشق باشى
از محبت دنيا كم نميشه پس بخند و عاشق باش
امروز هر چقدر دلهارا شاد كنى
كسى به تو خرده نميگيره
پس شادى بخش باش