"خوشبختی"

حراج روزانه دنیاست...
اینکه ما قدمی برنمی داریم
وقیمت پیشنهادنمےکنیم داستان دیگرے ست...
خوشبختی پیداکردنےنیست
ساختنے ست..