برای همه خوب بخواه تا همون انرژی برای خودت برگرده.