شــک نکن ...

ناگشودنی ترین گـــره ها
به دست پروردگار مهربان
باز میشود...

تنها توکل کنید و صبـــــــــــــــــر داشته باشید...