تو خوب ترین اتفاق ممکنی

وقتی که ،

اولِ صبح در یادم می‌اُفتی♥️