آرامش

محصول فکر کردن نیست !

آرامش

محصول فکر نکردن به انبوه مشکلاتی است که

ارزش فکرکردن را ندارند....💙