واااای فقط یه گیلانی میدونه این چیه؟

من دیگه حررررفی ندارم