اندر دلِ من
بیرون و درون همه اوست... 😘

اهلِ دلا متوجهن این چیه. 😍