نيمى از رابطه هارا ميتوان نجات داد...

تنها كافيست هر دو بدانند

هم ديگر را همان طور كه هستند دوست بدارند

نه ان طور كه ميخواهند...!

هم ديگر را تغيير ندهيد...

اين راز يك رابطه ى عاشقانه است!