اولين بوسه، نخستين گل بر سر شاخه درخت زندگی است ❤️