"لا تراهن علی بقاء أحد"

نصيحة من شخص قد خسر ا***ان …"روی ماندن هيچ كسی شرط بندی نكن "

نصيحتی از كسی که شرطش را باخته است