چون دوختیم چشم و زبان و دل از جهان

ما را بس است از همه عالم نگاه تو...