ما هیچ نیستیم، جز سایه ای ز خویش
آیین آینه، خود را ندیدن است