آدم هایی که محبت میکنند کم یابند

آدم هایی که قدر محبت رو میدانند نایاب!