🚩 متن ادبی وفات حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها)
✍️ به قلم : محمد حسین غلامی سرای


🔮 پیامبرعزیزمان می خواست دنیا را به زیبایی و وجد مهمان کند .نیازمند دوچیز بود :شمشیری که صف ها را بشکافد و ثروتی و دلهارا به کمند بیفکند.
امیرمومنان گرد و غبار میدان ها را فرونشاند و حضرت خدیجه قلب ها را برای عزیزترین حقیقت آفرینش خرید.

🔮 اگر نبود این دو تیرگی ها پرده ای ضخیم بر چهره ی اسلام می بست و نمی گذاشت این حقیقت جهانگیر به بشریت برسد.

🔮 بزرگ بانوی اسلام مادری گشت برای پروردن فرزند نوپای اسلام و مکتب عزت آفرین اسلام .

🔮 پیامبر همواره اورا می ستود و فرزندی خداوند به وی بخشید که کوثرهردوعالم لقب یافت.

🔮 درود براو و بزرگ باد نام و یادش!
🔮🔮