محبوبم! من دائما شما را دوست دارم.

چه در گرانی،

چه در ارزانی،

چه در تحريم،

چه در جنگ،

چه در صلح

من دائما شما را دوست دارم،

چه سير باشم چه گرسنه، چه شادمان باشم، چه غمگين.

من دائما شما را دوست دارم، خوابم، شما را دوست دارم، بيدار می شوم شما را دوست می دارم.

من دائما شما را دوست دارم..ء