آقای قاضی ما یقه ی کیو بگیریم

که یهو چشمامون خیس میشه...