عزیز بودن ادم ها به این نیست که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه!