گاهی وقت‌ها به‌ دیگران فرصت میدهی که شادی تو را فراهم کنند و گاهی نیز آن‌ها اینکار را آنچنان که تو میخواهی نمی‌کنند، چرا؟ زیرا فقط یک نفر مسئول شادی و سعادتمندی تو است و آن کسی نیست جز خودِ تو 💛