خوشبختى جدا تعريفی نداره

يكى با يه دوچرخه خوشبخته ، يكى با يه هكتار باغ آلبالو ، اون يكى با آدم روياهاش ..

دلت كه راضى باشه خوشبختى