خداوند به هرکس
از او بخواهد
بی‌حساب می‌بخشد ،
یادمان باشد از او بخواهيم
و صبور باشیم
چون پاسخ او مثبت است ،
شاید کمی دیرتر
اما قطعا بسیار بهتر خواهد داد...