وقتی نیتت خالص باشه ،
تو کسیو از دست نمیدی ، اونا از دست میدن ...