دلمان
یک تحول عظیم می خواهد
یک انقلاب روحی
یک حال خوب
الهی معجزه ای کن
که سخت محتاجیم....