🌸🍃🌼🍃🌸🍃🌼

اردیبهشت از آن ماه‌هاييست که در آن کوه می‌چسبد، دریا می‌چسبد، با دوستان در خیابانها بودن می‌چسبد،
در خانه بودن و ولو بودن زیر دست و پای مادر می‌چسبد،

تمام رنگها برای پوشیدن خوبند،
هوا جان می‌دهد برای عاشقی کردن
و کیفور شدن در همه چیز...

انقدر این اردیبهشت برای همه چیز و همه کار دوست داشتنی است،
که یک ماه برایش کم است، باید کم کمش شش ماه تمدید شود...
و چه زیباست،
که قدم به اردیبهشت گذاشتیم..