بیشترین زنگ‌ تلفن در دنیا
زنگ تلفن مادرهاست...
و بیشترین تماس بی‌پاسخ
نصیب مادرهاست..

چقدر بی‌منت مهربونند.
خدایا سایه مادرا رو
بالای سرمون نگه دار❤️