💫

قلمت را بردار
بنویس از همه ی خوبی ها..
زندگی .. عشق .. امید ..
و هرآن چه بر روی زمین زیباست ..
گل مریم .. گل رز ..
روی کاغذ بنویس:
زندگی با
همه تلخی هایش زیباست ...